Monohybridismus a ověřování štěpných poměrů

Úkol 1:

  Napište úplný rozpis křížení homozygotních forem hledíku (Antirrhinum maius) červenokvětého (AA) s bělokvětým (aa). Heterozygot (Aa) má květy růžové.
 1. Doplňte genotypy a napište fenotypový a genotypový štěpný poměr v F1 a F2 generaci.
 2. Jak je dědičně založena barva květů hledíku (úplná nebo neúplná dominance)?

Úkol 2:

Pomocí χ2 testu zjistěte, zda experimentální štěpný poměr F2 generace, tedy 79 červenokvětých, 170 růžovokvětých a 95 bělokvětých hledíků (viz úkol 1) odpovídá zjištěnému teoretickému fenotypovému štěpnému poměru (tabulková hodnota).

Úkol 3:

  U tykví je bílá barva plodu dominantní nad žlutou. Alela W podmiňuje bílé zbarvení, alela w žluté zbarvení.
 1. Po křížení tykví s bíle zbarvenými plody byly získány asi 3/4 potomků s bílými a 1/4 potomků se žlutými plody. Jaké byly genotypy rodičů a potomků?
 2. Máte tykev s bílými plody. Jaký způsob křížení zvolíte ke zjištění, zda jde o homozygota či heterozygota? Napište rozpis možných křížení (genotypy i fenotypy zúčastněných rostlin).

Úkol 4:

  Křížením tykve s bílými plody s tykví mající žluté plody vzniklo potomstvo: 327 rostlin s bílými plody a 361 se žlutými (viz úkol 2).
 1. Zapište genotypy rostlin. Jaký je genotyp výchozí tykve s bílými plody?
 2. Jak se nazývá uvedený typ křížení?
 3. Proveďte χ2 test pro ověření štěpných poměrů (tabulková hodnota).

Úkol 5:

Modrou a hnědou barvu očí člověka podmiňují různé alely téhož genu. Při studiu jedné populace byly u 337 rodin zjištěny tyto údaje:

Rodiče (barva očí) Počet rodin Děti (barva očí)
modrá hnědá
modré x modré 150 625 0
modré x hnědé 158 317 322
hnědé x hnědé 29 25 82

Která barva očí je dominantní? Užijte symbolů B, b a napište každý z typů křížení.

Úkol 6:

  Dvě černé myší samičky byly kříženy s hnědými samečky. V několika vrzích měla jedna samička 9 černých a 7 hnědých myší, druhá samička měla v několika vrzích 57 černých myší.
 1. Odvoďte, jak se dědí černé a hnědé zbarvení srsti u myší.
 2. Jaké byly genotypy rodičů v uvedených kříženích?

Úkol 7:

  U okurky jsou listy typicky dlanité, je však znám gen, který podmiňuje vějířovité listy nazývané ginkgo, poněvadž se podobají listům stromu jinanu dvoulaločného (Gingko biloba). Po křížení homozygotní rostliny s listy dlanitými s homozygotní rostlinou s listy ginkgo byly listy všech rostlin F1 generace dlanité.
 1. Jaký tvar listů je dominantní?
 2. Uveďte genotypový a fenotypový štěpný poměr v F2 generaci a při zpětném křížení.

Úkol 8:

U andaluského plemene slepic podmiňuje alela B tmavou barvu peří a alela b bílou. Slepice heterozygotní konstituce mají peří modravé.

Jaké bude potomstvo po křížení modravé slepice s kohoutem: a) s tmavým peřím, b) s modravým peřím, c) s bílým peřím?