Úkoly - Mikroskopická technika - kompletní přehled
Suché objektivy, středění objektu, funkce clony

Úkol 1: Zastavení objektu v zorném poli mikroskopu

Trvalý preparát (TP): písmeno

Umístěte preparát na stolek mikroskopu tak, aby natištěné slovo bylo z vaší strany dobře čitelné "pouhým okem". Zastavte a zakreslete jedno asymetrické písmeno (např. a, e, y, k) při nejmenším zvětšení. Jaký obraz v mikroskopu vzniká?

Úkol 2: Zastavení objektu při různém zvětšení - objektivy 4×, 10×, 40×

Použijte předchozí preparát (písmeno) nebo křídlo hmyzu a zastavte ho při různých zvětšeních objektivu (4×, 10× a 40×), pozorujte a zakreslete si, jak se mění volná pracovní vzdálenost v závislosti na použitém zvětšení. Jak se mění velikost zobrazené plochy v zorném poli při větších zvětšeních a jak je to s pozorovatelnými detaily?

obr.

Obr.: Vliv zvětšení objektivu (A – 4×, B – 10×, C – 40×) na velikost zobrazené plochy (křídlo hmyzu).

Úkol 3: Funkce clony

TP: prachové peří (nebo pylová zrna)

Zastavte a prohlédněte si preparát při různých zvětšeních objektivů (4×, 10× a 40×). U každého zvětšení pozorujte a porovnejte obraz při otevřené a uzavřené cloně. Jak je potřeba upravit clonu při různých zvětšeních?

Úkol 4: Středění objektu

TP: barvená vlna

Zastavte barvenou vlnu (překřížení vláken nebo jiný "pevný bod") přesně ve středu zorného pole při nejmenším zvětšení objektivu (4×). Použijte větší zvětšení objektivu (10× a 40×), aniž byste pohybovali preparátem a pozorujte posun vlny mimo střed zorného pole. Jaká zásada z toho vyplývá?

obr.

Obr.: Středění objektu (barvená vlna) při různých zvětšeních objektivů (A – 4×, B – 10×, C – 40×).

Trvalé preparáty

Úkol 1: Příprava trvalého preparátu suchou cestou – krevní nátěr

K jedné straně odmaštěného podložního skla kápněte malou kapku nesrážlivé krve. Před kapku krve přiložte pod úhlem 45° podložní sklo se zabroušenými rohy a nechejte krev roztéct podél hrany sklíčka a poté plynulým tahem rozetřete kapku po podložním skle (kapka krve se táhne za sklíčkem). Krevní nátěr musí být tenký, rovnoměrný, asi do 2/3 podložního sklíčka. Několikrát postup opakujte, až se vám podaří zhotovit kvalitní krevní nátěr, který nechte zaschnout a prohlédněte pod mikroskopem.

Úkol 2: Barvení krevního nátěru (panoptické barvení dle Pappenheima)

Zhotovte krevní nátěr (viz předchozí úkol). Po zaschnutí převrstvěte preparát barvivem May-Grünwald a nechejte působit 5 min., poté přidejte destilovanou vodu a opět nechejte 5 min. působit. Slijte a převrstvěte barvivem Giemsa-Romanowski. Po 10 min. slijte, opláchněte destilovanou vodou a k preparátu opatrně přiložte filtrační papír k odsátí zbytků vody. Po odstranění filtračního papíru nechte nátěr zaschnout. Prohlédněte si obarvený krevní nátěr, v kterém můžete kromě erytrocytů pozorovat i leukocyty s modře obarvenými jádry.

obr.

Obr.: Postup zhotovení krevního nátěru: A – kápnutí kapky krve na podložní sklo, B – přiložení krycího skla před kapku krve pod úhlem 45°, C – zhotovení krevního nátěru, D – ptačí erytrocyt (oválný, s jádrem, větší), E – savčí erytrocyt (kulatý, bikonkávní, bez jádra, menší)

Optické roviny, měření výšky a velikosti objektů

Úkol 1: Optické roviny a měření výšky objektu

TP: křídlo hmyzu (nebo vrypy)

Po zastavení preparátu při nejmenším zvětšení a výběru vhodného místa (s mnoha chloupky), zastavte preparát při zvětšení objektivu 40×. Pomocí mikroposuvu zaostřete objekt nejprve v horní optické rovině a nakreslete jen část, kterou vidíte ostře. Poté zakreslete totéž ve střední optické rovině a nakonec ve spodní. Ze všech tří obrazů nakreslete výsledný obraz, který vznikne složením všech ostrých obrazů jednotlivých optických rovin. Změřte výšku objektu a výsledek zaznamenejte do závěru.

obr.

Obr.: Optické roviny (A – horní, B – střední, C – dolní) u křídla hmyzu.

Úkol 2: Měření mikroskopických objektů

TP: ptačí erytrocyty, NP savčí erytrocyty

Vypočítejte mikrometrické koeficienty pro jednotlivé objektivy vašeho mikroskopu a poté změřte velikost ptačích a savčích erytrocytů.

obr.

Obr.: Porovnání velikostí různých buněk.

Nativní preparát, fázový kontrast

Úkol 1: Příprava nativního preparátu – pozorování nálevníků

NP: senný nálev (nebo celer ve vodě, detrit z akvária)

Z povrchové blanky senného nálevu (celeru ve vodě nebo detritu z akvária) naberte opatrně kapátkem kapku nálevu, přeneste na podložní sklíčko a pod úhlem 45° přikryjte krycím sklíčkem (rovnoběžně s podložním) tak, aby pod sklíčkem nevznikly vzduchové bubliny. Pozor na chyby: nadbytek vody (vibrace, unášení objektů proudem vody mimo zorné pole, únik ze zaostřené optické roviny, voda na stolku, kondenzoru), nedostatek vody (bubliny, rychlé vyschnutí preparátu). V preparátu pozorujte rychle se pohybující buňky jednobuněčných eukaryot, především nálevníky různých velikostí, drobné bičíkovce, a také velké množství prokaryot (bakterií).

Nálevníci jsou pojmenovaní podle toho, že se objevují v nálevech, např. v senném nálevu připraveném z vody, sena, rozkládajících se rostlin, listů a malého množství hlíny. Všude v přírodě a tedy i v seně jsou přítomné cysty nálevníků, ze kterých ve vodě vzniknou aktivní nálevníci.

obr.

Obr.: Zástupci mikrofauny.

Úkol 2: Pozorování objektu ve fázovém kontrastu

NP: nálevníci, pylová zrna

Nejdříve si připravte mikroskop pro pozorování ve fázovém kontrastu (viz teoretický úvod) a poté pozorujte nálevníky. Do závěru napište, jaký byl rozdíl mezi pozorováním bez fázového kontrastu a ve fázovém kontrastu.

Úkol 3: Pulzující a potravní vakuoly

NP: senný nálev

Na podložní sklíčko naneste kapátkem kapku senného nálevu, obarvěte 0,1% neutrální červení a přikryjte krycím sklíčkem. Pozorujte tvar nálevníků a potravní vakuoly, které se během 3-5 min. obarví červeně. Pulzující (kontraktilní) vakuolu pozorujte na jednom konci těla nálevníka v podobě světlého kruhového dvorce v cytoplazmě, který se postupně zvětšuje a nakonec vymizí následkem vypuzení obsahu vakuoly do okolního prostředí. Pohyb nálevníků můžete omezit odsátím části vody pod krycím sklíčkem.

Úkol 4: Potravní vakuoly

TP: nálevníci s potravními vakuolami naplněnými živočišným uhlím

V trvalém preparátu trepek (Paramecium sp.) kultivovaných před usmrcením v prostředí s aktivním uhlím lze pozorovat potravní vakuoly naplněné částicemi tohoto substrátu.

obr.

Obr.: Nálevník s vakuolami. A – Pulzující vakuola a potravní vakuoly obarvené neutrální červení. B – Potravní vakuoly obarvené živočišným uhlím.